Responsive Image Gallery
ครูผู้สอนรายวิชาโครงงานฐานการคิดเชิงเหตุ-ผล (กิจกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 คน ไปร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนากลุ่มย่อย ในหัวข้อ “จิตตปัญญาในกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง” งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562” ณ ห้อง Sapphire 105 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี