::Chitralada School::

งานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนจิตรลดา เปิดเฟซบุ๊คเพจ Chitralada Inter


งานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนจิตรลดา เปิดเฟซบุ๊คเพจ Chitralada Inter เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม, ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ, ตลอดจนแนะนำเทคนิคการเตรียมตัวในการสมัครเรียนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจร่วมคลิก like เพื่อรับข่าวสารจากฝานวิเทศสัมพันธ์ได้ที่ https://www.facebook.com/ChitraladaInter
no attach file