::Chitralada School::

ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองร่วมฟังบรรยายแนะแนวศึกษาต่อในอเมริกา วันที่ 8 ก.ย. นี้


งานวิเทศสัมพันธ์และงานแนะแนวจัดบรรยายแนะแนวศึกษาต่อในอเมริกาในวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 60 ที่ศาลาผกาภิรมย์ เวลา 16.00 -17.30 น. บรรยายโดยสถานสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย