::Chitralada School::

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563


โรงเรียนจิตรลดาได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเผยแพร่ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต่อหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ