::Chitralada School::

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)


ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียนในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารถึงผู้ปกครอง
  • รายละเอียด Download

  •