Responsive Image Gallery
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวณภัทร กฤษณวงษ์หงส์ นางสาวณิชกานต์ วัชรเสวี และนางสาวพุฒิพร ถ้ำทอง อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล และนางสาวพนิกาญจน์ เกตุแก้ว ได้เข้าร่วมประกวดการนำเสนอโครงงาน ในโครงการการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ครั้งที่ 25 (The 25th Young Scientist Competition: YSC 2023) ทางโครงการ ได้พิจารณาให้ “โครงงานกล่องรับพัสดุอัจฉริยะสำหรับชีวิตคนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี 5G” ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานส่วนภูมิภาคในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก โครงการฯดังกล่าว ในวันที่ 28 มกราคม ๒๕๖๖ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ผลการประกวดโรงเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค