Responsive Image Gallery
นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดโครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลงานโครงงานของนักเรียนเข้าประกวด คือ “เครื่องฉายโฮโลแกรมทรงสิบสองหน้า” สมาชิกทีมได้แก่ เด็กชายสมิทธิ์ แสนมะโน เด็กชายดลย์ เลอศักดิ์รัศมี และเด็กชายวิรัญจ์ วิเศษสินธ์ุ โดยมีนายตุลา ประทับ และนายอรรถพล หล่อพันธุ์ เป็นครูที่ปรึกษา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำโครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ประจำปี 2565 เพื่อทำการขยายผลการใช้สื่อและสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความสนใจนำชุดสื่อดังกล่าวไปใช้จริงในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ลงมือวางแผนและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน

โดยโรงเรียนจิตรลดาได้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานโครงงานของนักเรียนเข้าประกวด คือ “เครื่องฉายโฮโลแกรมทรงสิบสองหน้า” สมาชิกทีมได้แก่ เด็กชายสมิทธิ์ แสนมะโน เด็กชายดลย์ เลอศักดิ์รัศมี และเด็กชายวิรัญจ์ วิเศษสินธ์ุ โดยมีนายตุลา ประทับ และนายอรรถพล หล่อพันธุ์ เป็นครูที่ปรึกษา ทางโครงการได้พิจารณาจากผลงาน คลิปวิดีโอ รวมถึงการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลการพิจารณาโรงเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการสื่อฯ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี