Responsive Image Gallery
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564
วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน เด็กชายธนพล คูสิทธิพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงวิภาภัทร วิริยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2