Responsive Image Gallery
เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ในวิชาคณิตศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รอบ All Star Intelligent Contest ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563