Responsive Image Gallery <

กิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโถงประถม เวลา 06.30 – 07.30 น. เป็นกิจกรรมในรูปแบบของการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่จัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 สอบโครงงานโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และให้นักเรียนระดับประถมศึกษาร่วมโหวตโครงงานนักเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้รับพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผลทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นรวมทั้งการทำงานร่วมกัน การวางแผน และเสียสละ ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์