Responsive Image Gallery <

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางด้านดนตรีไทย และ นาฎศิลป์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีไทยได้จัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางด้านดนตรีไทย และ นาฎศิลป์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 นอกจากการศึกษาในภาคทฤษฎีแล้วนักเรียนยังมีโอกาสฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ การแสดงประกอบด้วย การแสดงเบิกโรงชุด “จิตรลดารวมใจ ถวายพระพร 90 พรรษา พระพันปีหลวง” , การบรรเลงดนตรีไทย เพลงมฤคระเริง , การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอนลักสีดา ชุดพระรามตามกวาง