Responsive Image Gallery <

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ สนามบาส ระดับประถมศึกษา เวลา 06.30 – 08.30 น. ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งความรู้ทักษะในการแสวงหาความรู้การทำงานเป็นกลุ่มและ ความสามารถอย่างเป็นระบบทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องหลักการประชาธิปไตยผ่านกระบวนการเลือกตั้งซึ่งนักเรียนได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนที่สมัครเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นำและจิตอาสา ผลการลงคะแนนเสียงได้พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง ดังนี้ คณะกรรมการนักเรียนชาย หมายเลข 3 พรรค CD ร่วมแรงร่วมใจ คณะกรรมการนักเรียนหญิง หมายเลข 8 พรรค CD World Class