Responsive Image Gallery <

นักเรียนระดับอนุบาล ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนจิตรลดา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 ไปทัศนศึกษา ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนจิตรลดา ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในการนี้นักเรียนได้รับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอน การทาบกิ่ง การเสียบยอด และสาธิตการย้ายต้นกล้าในขวดออกไปปลูกในกระถาง การจัดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนจิตรลดา มุ่งหวังให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ไม่เน้นการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน ดังนั้นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนจึงเป็นอีกสิ่งที่จะก่อประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพจากประสบการณ์ตรง