Responsive Image Gallery <

กิจกรรมขอขมาพระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ขอขมาพระ ณ ห้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เวลา 08.00 - 08.20 น. ทั้งนี้เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันขอขมาและขออโหสิกรรมต่อพระอาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป