Responsive Image Gallery <

กิจกรรมขอขมาพระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ขอขมาพระ ณ สนามบาส ระดับประถมศึกษา เวลา 07.50-08.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันขอขมาและขออโหสิกรรมต่อพระอาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป