Responsive Image Gallery <

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนจิตรลดาและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)โรงเรียนจิตรลดาโดย ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดย รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การทำวิจัยของครูและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชินโครตรอนและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เยาวชนมีเจตนคติที่ ดี ต่อวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสนับสนุนทางวิชาการ การฝึกอบรม การจัดกิจกรรม ผลักดันโครงการวิทยาศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์ และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กล่าวว่า "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเชื่อมโยงสถาบันวิจัยแสงชินโครตรอนกับโรงเรียนจิตรลดา ให้นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ไปร่วมกิจกรรมที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ที่ผ่านมานักเรียนประถมได้เข้าค่ายทั้งได้ความรู้ สนุกสนาน และประทับใจในทุกกิจกรรมที่สถาบันฯ จัดให้ ส่วนนักเรียนมัธยมได้ไปเข้าค่ายและศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับแสงซินโครตรอน ทำให้นักเรียนประทับใจ จุดประกายให้นักเรียนอยากมีความรู้สูงมากขึ้น และมีโอกาสเข้าร่วมโครงการไปเยือนเซิร์น (CERN) เกือบทุกปี หวังว่านักเรียนจิตรลดาส่วนหนึ่งจะได้เรียนสูงขึ้นและมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน " "ก่อนหน้านี้สถาบันฯ และโรงเรียนจิตรลดามีความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เยาวชนมีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายๆ กิจกรรม ได้แก่ "ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย...ท่องแดนซินโครตรอน" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ "ค่ายลำแสงซินโครตรอน...แสงแห่งอนาคต" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งทั้งสองค่ายมีการจัดมาทุกปีตั้งแต่ปี 2559 และห่างหายไปในช่วงการระบาดของโควิด-19สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องต่อไป" ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กล่าว พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการผลงานการวิจัยจากแสงซินโครตรอนในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การบรรยายพิเศษเรื่อง “แสงซินโครตรอน…ลำแสงสุดล้ำ” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนจิตรลดา ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ด้วย