Responsive Image Gallery <

ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมเที่ยววัดชมวังและพิพิธภัณฑ์น่ารู้ ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ทัศนศึกษา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร และนั่งรถชมสถานที่ต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีให้แก่นักเรียน โดยการชมวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และถวายสังฆทาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน