Responsive Image Gallery <

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 109 คน ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเป็นการปลูกฝังให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้อันควรค่าแก่การศึกษา