Responsive Image Gallery <

กิจกรรมทัศนศึกษา​ ณ​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ​กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 2 ทัศนศึกษา ณ จ.พระนครศรีอยุธยา​ โดยนักเรียนได้เข้าชมและรับฟังการบรรยาย​เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ วัดพุทไธศวรรย์, วัดพนัญเชิง, วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดสุวรรณดาราราม,​ วัดเสนาสนาราม, วัดหน้าพระเมรุ, และวัดไชยวัฒนาราม​ โดยมีอาจารย์วัลลภ รุจิขจร อาจารย์วิชาอารยธรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์​ตรงจากการศึกษาประวัติศาสตร์และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมสมัยอยุธยา