Responsive Image Gallery <

ถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า วันที่25พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนจิตรลดา ไปถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า (25 พฤศจิกายน 2565) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี