Responsive Image Gallery <

กิจกรรมวันลอยกระทง ฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ “วันลอยกระทง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดำรงความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน และในช่วงบ่ายเป็นการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ซึ่งจะจัดในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.15 – 15.30 น. และการประกวดวาดภาพระบายสี "สีสันวันลอยกระทง"