Responsive Image Gallery <

ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ แก่นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนในเครือข่าย 27 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเครือข่าย (กลุ่มโรงเรียนเอกชน) ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนจิตรลดา วชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเครือข่าย (กลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ) ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนเครือข่าย (กลุ่มโรงเรียนสาธิต) ในกรุงเทพ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนเครือข่ายใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนสิงห์สมุทร และโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา