Responsive Image Gallery <

การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัด การแข่งขันการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ทีมของโรงเรียนจิตรลดา ได้แก่ เด็กชายพัทยา ทองสาริ เด็กชายกฤติเดช รุจิระชุนห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนายพงศ์ปณต ผ่องพันธุ์งาม ครูที่ปรึกษาโครงงาน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 16 โรงเรียนสุดท้ายจากทั่วประเทศ และได้จัดทำโครงงานระดับประถมศึกษา เข้าแข่งขัน เรื่อง “แบบจำลองกังหันน้ำชัยพัฒนา น้อมนำแนวคิดสู่การสืบสานต่อยอดแบบ Coding ด้วยชุดอุปกรณ์ IPST-Wifi”

ลักษณะโครงงานเป็นการนำแนวคิดของกังหันน้ำชัยพัฒนามาต่อยอดให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ (ZX-03) ตรวจจับสีของน้ำเสีย-น้ำดี ตรวจจับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ขึ้นและตก แยกชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อน (Kservo-Motors) ขึ้นมาไว้บนบก ใช้สูตรคณิตศาสตร์คำนวณการทดรอบของฟันเฟืองทำให้กังหันน้ำหมุนเร็ว-ช้าต่างกัน ใช้ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส จำลองสภาพน้ำเสีย-น้ำดี และเขียนชุดคำสั่งควบคุมการทำงานทั้งระบบด้วยโปรแกรม MicroBlock ประโยชน์ของโครงงานคือ เพื่อกำหนดวิธีการทำงานของกังหันใหม่แบบอัตโนมัติที่เครื่องกลสามารถตัดสินใจทำงานได้ด้วยตัวเอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย ลดอันตรายจากการซ่อมบำรุงในน้ำจากสารเคมี เชื้อโรค และสารพิษในน้ำเสียที่จะเกิดกับผู้ใช้งานกังหันน้ำ ยืดอายุการใช้งานของกังหันน้ำ ลดค่าใช้จ่าย และช่วยประหยัดพลังงาน

ผลการแข่งขัน โรงเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรชนะเลิศ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)