Responsive Image Gallery <

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจิตรลดา-เหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธร ครั้งที่ 9 นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาและนักเรียนโรงเรียนเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธรได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาได้เรียนรู้การอ่าน การร้องเพลง การเขียนพู่กันจีน และการวาดภาพบทกวีหลี่ป๋ายจากคณะครูโรงเรียนเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธร และนักเรียนโรงเรียนเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธรได้เรียนรู้ภาษาไทย มารยาทไทย นาฏศิลป์ไทย ศิลปะไทย และการขับร้องเพลงไทยจากคณะครูโรงเรียนจิตรลดา นอกจากนี้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนยังได้จับคู่เป็นเพื่อนกัน จากคนที่ไม่รู้จัก จากคนที่ใช้ภาษาต่างกัน กลายมาเป็นเพื่อนที่สนิทสนม ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียน และช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในชีวิตประจำวัน และวัฒนธรรมครอบครัวซึ่งกันและกันตลอด 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา