Responsive Image Gallery <

พิธีมอบเข็มกรรมการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ได้เป็นประธานในพิธีมอบเข็มกรรมการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กรรมการนักเรียนชุดนี้ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และจะเป็นตัวแทนนักเรียนในการทำหน้าที่กรรมการนักเรียนตามนโยบายที่นักเรียนได้หาเสียงต่อไป