Responsive Image Gallery <

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ได้ทำพิธี เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญและกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย