Responsive Image Gallery <

พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ สนามบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญและกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย