Responsive Image Gallery <

โรงเรียนจิตรลดาถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ได้ทำพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในการร่วมกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย