Responsive Image Gallery <

ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนออนไลน์กับคณะนักเรียนจาก Gupo Middle School สาธารณรัฐเกาหลี ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 21คน จากโรงเรียนจิตรลดา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนออนไลน์กับผู้แทนนักเรียนจาก Gupo Middle School สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 21 คน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals—SDGs) โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน, 9 กรกฏาคม, 6 และ 20 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ