Responsive Image Gallery <

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ระดับประถมศึกษา เวลา 8.00 - 9.00 น. ณ สนามบาสเก็ตบอล ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ ศาลาผกาภิรมย์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ระดับอนุบาล เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ ศาลาผกาภิรมย์ ได้มีการจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิทยาการต่าง ๆ แก่นักเรียน ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย สืบมาช้านาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนจิตรลดา เป็นประธานในพิธี