Responsive Image Gallery <

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) และได้เปิดรับสมัครโครงงานของนักเรียนจากทั่วประเทศ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการทำโครงงาน โดยนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ได้ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 2 กลุ่ม ในรอบภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 303 โครงงาน ผลปรากฏว่ามีกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 75 โครงงาน โดยนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาได้รับการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนการทำโครงงานจากสวทช. จำนวน 3,000 บาท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงงานดังนี้ 1. เครื่องเตือนถุงปัสสาวะล้นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง (โดยน.ส.ธัมมาภา คำเพิ่มพูน, น.ส.เกตุสิรี ศรีมงคล และ นายธนวัฒน์ ตุลยายน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1) 2. หุ่นยนต์รดน้ำอัตโนมัติผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยี IoT (โดยน.ส.อนินทยา นวราช และนางสาวสิริจิต ไทรเมฆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1)