Responsive Image Gallery

กิจกรรมวันเฉลิมฉลองวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายภาษาฝรั่งเศส จำนวน 15 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมฉลองวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “Francophonie prend l’air” ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ บริเวณสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยาของทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยคณะผู้แทนจากประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (ประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม แคนาดา ลักเซมเบิร์ก โรมาเนีย สวิตเซอร์แลนด์ โมร็อกโก) และสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยนักเรียนจะได้รับสมุดสะสมแต้มเพื่อประทับตราเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมของบูธต่าง ๆ