Responsive Image Gallery

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยมศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์และออกเสียงตามบทบาทหน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดยทางโรงเรียนได้จัดการเลือกตั้งในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่ ประธานนักเรียนชาย นาย ภูมิบดี ฮุ่นตระกูล รองประธานนักเรียนชาย นาย ภูวริศ ลีวีระพันธุ์ ประธานนักเรียนหญิง นางสาวณิชสุภา เมธีวัชรานนท์ รองประธานนักเรียนหญิง นางสาวฉันทรัตน์ รัตนพานิช กรรมการนักเรียนตำฝ่ายเลขานุการ นางสาวพชรพรรณ จันทราทิพย์ กรรมการนักเรียนฝ่ายเหรัญญิก นางสาวปัณณพร สุขประเสริฐ กรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายโยธิสร์ ต้นวีรพงษ์ศิริ กรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬาชาย นายพงษ์อนันต์ เมธีวัชรานนท์ กรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬาหญิง นางสาววันศุกร์ บุษปะเวศ กรรมการนักเรียนฝ่ายระเบียบวินัยชาย นายธัชชย งามอุโฆษ กรรมการนักเรียนฝ่ายระเบียบวินัยหญิง นางสาวสุพจี ขันติรัตน์ กรรมการนักเรียนฝ่ายดนตรี นาย นิธิวัฒน์ นิรมิตรานนท์ กรรมการนักเรียนฝ่ายเชียร์ นางสาว ชญารวี สุนทรนนท์ กรรมการนักเรียนฝ่ายศิลป์ นางสาวนันท์นภัส สาคุณ กรรมการนักเรียนฝ่ายสาราณียกร นางสาวนวพร ศรีไชยยันต์