Responsive Image Gallery

ทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทัศนศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม ในวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยนำนักเรียนขึ้นกราบพระพุทธวัชรโพธิคุณ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ผสมผสานศิลปะไทยกับศิลปะจีน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและนำความรู้กลับมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนพร้อมกับจัดทำผลงานเพื่อสรุปเนื้อหาความรู้โดยเล่าประวัติความเป็นมาของวัดผ่านใบงานที่มอบหมาย