Responsive Image Gallery

อบรม "เทคนิคการสอนศิลปะเด็ก โดยใช้สีน้ำ" ระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดอบรม เรื่อง "เทคนิคการสอนศิลปะเด็ก โดยใช้สีน้ำ" โดยมี ครูศรีนารา พิริยะสฤษฎ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ให้แก่ครูระดับอนุบาล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการพื้นฐานการระบายสี ตลอดจนสามารถสร้างผลงานจิตรกรรมสีน้ำได้ด้วยตนเอง และนำทักษะพร้อมทั้งเทคนิคต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน