Responsive Image Gallery

กิจกรรมวันลอยกระทง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ระดับอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนทุกคนประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นักเรียนและครูสวมชุดผ้าไทยมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยครูเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงให้นักเรียนฟัง พร้อมกับรำวงเพลงลอยกระทงร่วมกันในชั้นเรียน