Responsive Image Gallery

อบรม "การดูแลเด็กปฐมวัย เข้าใจและเข้าถึง"ระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดอบรม เรื่อง “การดูแลเด็กปฐมวัย เข้าใจและเข้าถึง” ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก จากกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีวิทยากร 4 คน คือ พ.อ.หญิง ชาคริยา ธีรเนตร พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ ร.อ.หญิง เขมิกา เขมะกนก สุดนาวา และ พ.ต.สุวเมธา สิงหวีระสมร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ให้แก่ครูและพนักงานระดับอนุบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดูแลเด็กปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการวิเคราะห์และปรับพฤติกรรมเด็กอย่างเหมาะสม