Responsive Image Gallery

โครงการอบรมมารยาท ของคณะกรรมการนักเรียน ระดับประถมศึกษาโครงการอบรมมารยาท ของคณะกรรมการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ตามนโยบายของคณะกรรมการนักเรียน โดยมีครูปนัดดา โพธิ์อ่อน เป็นวิทยากรพิเศษ ได้ดำเนินการฝึกมารยาทให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันละ 1 ชั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 - 5 ตุลาคม 2563 การอบรมครั้งนี้เน้นมารยาทที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การไหว้ การถวายความเคารพ ฯลฯ นับเป็นโครงการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง อีกโครงการหนึ่ง