Responsive Image Gallery

พิธีมอบเข็มประธานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ยุวดี​ นาคะผดุง​รัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ​โรงเรียนจิตรลดา ให้โอวาทและมอบเข็มให้แก่ประธานและคณะกรรมการนักเรียน ที่ได้รับการเลือกตั้งตำแหน่งประธานและคณะกรรมการนักเรียนชายและหญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓