Responsive Image Gallery

โรงเรียนจิตรลดาเข้ารับรางวัล วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนจิตรลดามอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานครที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในการนี้โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 125 โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 23 โรงเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 โรงเรียน