Responsive Image Gallery

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

1. เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย

2. นายณภัทร ศรีถวัลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย