Responsive Image Gallery

กิจกรรมชมวัดฟังธรรมระดับอนุบาล 2 ร่วมกิจกรรมชมวัดฟังธรรม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ร่วมกัน หลังจากนั้นได้เดินชมที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในวัด


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>