Responsive Image Gallery

กิจกรรมชมวัดฟังธรรมระดับอนุบาล 3 ร่วมกิจกรรมชมวัดฟังธรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ร่วมกัน หลังจากนั้นได้เดินชมสถานที่ต่างๆภาย ในวัด


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>