Responsive Image Gallery

กิจกรรมวันลอยกระทงวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ระดับอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนทุกคนได้ประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นักเรียนและครูสวมชุดผ้าไทย มาร่วมกิจกรรม โดยตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 3 ได้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง กระทงแบบต่างๆ และให้รำวงเพลงลอยกระทงร่วมกันทั้งระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>