Responsive Image Gallery

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนจิตรลดาได้จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงคาบเรียนวิชาภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีนผ่านการปฏิบัติมีทั้งหมด 4 ฐาน อาทิเช่น ฐานเครื่องดนตรีโบราณและการชงชาของจีน ฐานวัฒนธรรมการแต่งกายจีน ฐานงานฝีมือจีนฐานศิลปะและการเขียนพู่กันของจีน ฐานวัฒนธรรมอาหารจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนดังกล่าว