Responsive Image Gallery

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Chitralada - Ritsumeikan ครั้งที่ 1โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Chitralada - Ritsumeikan ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนทั้งสอง และเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกันในปีการศึกษา2562 นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาระดับประถมศึกษาได้เดินทางไปโรงเรียน Ritsumeikan เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 –13 ตุลาคม 2562 โดยมีครู 2 คน และนักเรียน 7 คน เป็นนักเรียนชาย 4 คน นักเรียนหญิง 3 คน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 นักเรียนไทยได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวนักเรียนญี่ปุ่น นักเรียนได้ร่วมเรียนในชั้นเรียน ร่วมกิจกรรมและทัศนศึกษา รวมทั้งได้เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมของไทยให้กับครูและนักเรียนญี่ปุ่นอีกด้วย