Responsive Image Gallery

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจิตรลดา ระดับประถมศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นำ Mr.Joachim Hecker มาจัดการแสดง Science Show สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัว เช่นความร้อน เสียง โพลิเมอร์ เป็นต้น