Responsive Image Gallery

แข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 ระดับประถมศึกษาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ได้ทำการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562

ตัวแทนระดับประถมต้น

1. ด.ช.ศิรชล แขวงโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. ด.ช.ธนพล คูสิทธิผล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3. ด.ญ.เนตรชนก อนันตสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตัวแทนระดับประถมปลาย

1. ด.ช.วรเจตน์ สุทราทรพิพัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ด.ญ.ปรียากร คงพิพิธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ด.ญ.พิมพ์ภัทร รัตนโรจน์สกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์ สอบได้ 71 คะแนน จากคะแนนสูงสุด 91 คะแนน และได้ลำดับที่ 92 จาก 291 โรงเรียน

1. เด็กชายวรเจตน์ สุทราทรพิพัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ด.ญ.ปรียากร คงพิพิธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ด.ญ.พิมพ์ภัทร รัตนโรจน์สกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6