Responsive Image Gallery

ไหว้ครูวิชาดนตรีไทยโรงเรียนจิตรลดาได้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะแขนงวิชาดนตรีไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำชาติ ทั้งนี้นักเรียนได้มีการเลือกเรียนดนตรีไทยตามความสนใจและความถนัดคนละ 1 เครื่องมือและเพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของแขนงวิชาดนตรีไทย จึงได้มีการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยมี ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา เป็นประธานในการนี้ได้ความอนุเคราะห์จาก ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ศิลปินแห่งชาติ) มาเป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครู และครูดนตรี ตราโมท มาเป็นผู้ช่วยประธานผู้ประกอบพิธี