Responsive Image Gallery

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Chitralada - Ritsumeikanโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Chitralada - Ritsumeikan ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนทั้งสอง และเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียน Ritsumeikan ระดับประถมศึกษา เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทาง โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยมีครู 2 คน และนักเรียน 7 คน นักเรียนชาย 4 คน นักเรียนหญิง 3 คน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนญี่ปุ่นได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวนักเรียนไทย